>>> Historie v datech

Historie v datech

1988
Vznik společnosti pod názvem COMONT. Služby nabízeny formou vedlejšího pracovního poměru.

1989
Zahájení první sériové výroby v kovovýrobě.

1990
Rozvoj kovovýroby, rozšíření splečnosti o technické služby v rámci obce a blízkého okolí.

1992
Založení společnosti s ručením omezeným pod názvem COMMODUM. Vzniká oddělení stavební projekce a rozvoj stavební činnosti.

1994
Zřízení projekce komunikací a zpevněných ploch, počátek největšího rozvoje společnosti.

1995
Založení projekce telekomunikačních sítí, příprava akcí pro SPT TELECOM a.s. a CABLE PLUS a.s. Dochází k vybudování podnikatelských prostor.

1996
Největší rozmach výstavby telekomunikačních sítí. Vybudování nového sociálního zázemí v lokalitě Valašská Bystřice–OMD. Je založena první společnost s majetkovou spoluúčastí COMMODUM, spol. s r.o. a zřízena správní rada společnosti.

1997
Dobudování technického zázemí pro dřevovýrobu. Založení společnosti s majetkovou účastí zaměřenou na liniové stavby. Pokračuje realizace zakázek na úseku telekomunikací a stavební činnosti.

1998
Vznik nových společností s majetkovou účastí se zaměřením na stavební výrobu a projekční činnost. Jsou vyčleněny samostatné divize provozující dopravu a opravárenství, kovovýrobu a obchod. Dochází k realizaci projektů pro vlastní potřebu společnosti. Období rozmachu podnikání v letech 1997-98 je spojeno také s budováním a rozšířením o nové prostory k činnosti.

1999
Přechod divizí na samostatné společnosti (odprodej majetkových podílů ve společnosti). Hlavní činnost orientována na pronájem, leasing, zprostředkování.

2000
Období přípravy na nový systém řízení společnosti.

2001
Přechod na střediskové hospodaření – dřevovýroba, stavební výroba a obchod. Zaveden systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9002 na systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 a podána žádost o certifikaci dle ČSN ENISO 14001.

2002
Rozšíření střediska stavební výroba o provádění komerčních, občanských a průmyslových staveb na klíč. Zavedení výroby typizovaných montovaných dřevěných nízkoenergetických rodinných domků. Celková centralizace skladového hospodářství.

2003
Rozšíření sortimentu dřevovýroby o kempy, rekreační a doškolovací střediska. Úspěšně absolvován dozorový audit, kterým si firma zajistila převod systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9002  na systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001 a podána žádost o certifikaci dle ČSN EN ISO 14001.

2004
V tomto roce firma úspěšně zavedla a průběžně udržuje systém environmentálního managementu (EMS), který odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 14001 a v návaznosti na tuto skutečnost se aktivně zapojila do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

2005
Společnost se úspěšně zapojila do systému zakázek realizovaných a částečně  financovaných Evropskou unií a rozšířila teritoria vývozu o další evropské země.

2006
Realizace náročných stavebních zakázek. Vybudování stabilizovaného týmu zaměstnanců. Upevnění postavení na domácím i zahraničním trhu.

2007
Společnost úspěšně prošla recertifikačním auditem a oba systémy, jak systém managementu jakosti, tak i systém environmentálního managementu byly shledány funkčními. Nadále dochází k rozvoji aktivit v oblasti dřevovýroby a stavební výroby.

2008
Realizace pozemních a vodohospodářských staveb většího rozsahu. Restrukturalizace a 1. etapa obnovy počítačové sítě. Opět úspěšný dozorový audit systému managementu jakosti a enviromentu.

2009
Pokračování realizace dlouhodobějších zakázek v oblasti výstavby kanalizačních a vodovodních sítí, výstavba cyklostezky a komunikací pro pěší, zavedení prodeje dřevěných schodišť přes
e-shop (www.aaa-schodiste.cz
)

2010
Zavedení integrovaného systému managementu odpovídajícího požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Dokončení několika významných zakázek v oblasti VH staveb, pozemních komunikací i staveb občanské vybavenosti, v dřevovýrobě orientace převážně na výrobu schodišť pro e-shop.

2011
Pro rozšíření obchodních aktivit zřízena pobočka v Olomouci. Stavební výroba realizuje další zajímavé zakázky převážně v oblasti budování kanalizačních a vodovodních řádů, inženýrských sítí, komunikací a také úprav vodních toků. Pozemní stavby dokončují energeticky zefektivňující stavby z předchozího období a realizují stavby pro soukromé investory, dřevovýroba s dřevěnými schodišti opět proniká i na zahraniční trh.

2012
Úspěšné rozšíření působnosti stavební výroby v Olomouckém kraji - výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV, ekologické centrum, cyklostezka. Středisko pozemních staveb realizuje drobné průmyslové stavby a rekonstrukce, dále několik zakázek zaměřených na energetické úspory staveb a zahajuje víceletý projekt ekologizace rozsáhlého zdravotnického zařízení. V dřevovýrobě je produkce nadále orientována na výrobu a prodej sériových schodišť s možností vlastní montáže zákazníkem.

2013
Stavební výroba zaměřena na dokončení staveb z předchozího období a zahájení realizace nových významných projektů v oblasti liniových staveb. Pozemní stavitelství realizovalo několik revitalizačních akcí spojených se zajištěním energetických úspor objektů; úspěšný recertifikační audit prokázal plnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008; příprava přechodu na nový účetní a informační systém. Zrušeno středisko 11 – správa objektu čp. 1009 v Rožnově pod Radhoštěm.

2014
Středisko liniových staveb:
zejména významné vodohospodářské zakázky – kanalizační sítě a čistírny odpadních vod a dále výstavba i rekonstrukce zpevněných ploch a komunikací v rámci projektů revitalizací center obcí.

Středisko pozemních staveb: zateplení fasád a výměna výplní otvorů ve stavbách občanské vybavenosti.

Dřevovýroba: výroba schodišť, rekonstrukce a výstavba kulturních a turisticky zajímavých objektů.

2015
Dokončení mnoha víceletých projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury; revitalizace veřejných prostranství, demoliční práce. R
rekonstrukce a výstavba objektů občanské vybavenosti, výstavba a rekonstrukce zpevněných ploch. Výroba sériových schodišť, výstavba a rekonstrukce turisticky zajímavých dřevostaveb. Ukončen provoz stř. 03 stavebniny a dřevoprodej. Vyřízeny nezbytné žádosti, školení a prohlídky a následně zahájeny práce pro SŽDC

2016
Realizace nových a rekonstrukce stávajících inženýrských sítí, výstavba sportovišť, opravy koryt vodních toků, vnitřní i vnější rekonstrukce objektů. Výroba sériových a zakázkových schodišť, příprava na rozšíření výroby o protipožární dveře.

Recertifikační audit prokázal plnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

2017
Výstavba a rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů, rekonstrukce a výstavba objektů občanské vybavenosti, výstavba a rekonstrukce zpevněných ploch

Od 8/17 má společnost 2 jednatele.

2018
Rekonstrukce sídla společnosti, implementace SW pro půjčovnu a sledování nářadí a mechanizace. Realizace vodohospodářských a pozemních staveb, vnitřní i vnější rekonstrukce objektů.